Zakadka Piotr 

 Piotr Kopietz – mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, aran­żer, kompozytor.

Należy do grona kilku muzyków w Polsce koncertujących na narodowym instrumencie argentyńskim, bandoneonie oraz na bardzo rzadko spotykanej w Polsce, francuskiej akordinie. Piotr Kopietz urodził się w 1984 r. w Opolu. Tam też w 2003 r. ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. F. Chopina w klasie akordeonu. W 2008 r. ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Klasie Akordeonu prof. Klaudiusza Barana, z tytułem „Magister Sztuki”. Studiował także w Universität für Musik und darstellende Kunst Graz w Austrii w Klasie Akordeonu prof. Janne Rättyä. Wielokrotnie brał udział w Międzynarodowych Warsztatach i Kursach Interpretacji Muzycznej, pod kierunkiem takich mistrzów jak: Włodzimierz Lech Puchnowski, Fridrich Lips, Alfred Melichar, Mika Väyrynen, Jurij Shyshkin, Wiktor Romanko. Jest kilkakrotnym stypendystą Ministra Kultury RP i prezydenta miasta Opola, a ponadto laureatem kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych, w tym m.in.:  Festiwal Akordeonowy w Mławie 1999 r. - II nagroda, 2001 r. - II nagroda ; Konkurs Zespołów Kameralnych w Brzegu 1998 r. - I nagroda ; Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe w Sanoku, 2002 r. - II nagroda ; Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal (Niemcy) 1999 r. - II nagroda ; Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Castelfidardo (Włochy) 1999 r. - III nagroda ; Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy w Chełmie 2001 r. - II nagroda ; Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych w Chełmie 2004 r. - II nagroda ; Ogólnopolski Konkurs im. M. Sokołowskiego w Lublinie 2007 r. - I nagroda. Piotr koncertuje solo i w zespołach kameralnych, a także z towarzyszeniem orkiestr kameralnych oraz symfonicznymi w kraju i za granicą (Austria, Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja, Ukraina, Włochy, Wielka Brytania). Współpracuje m.in. z Filharmonią Narodową w Warszawie, Filharmonią Krakowską i Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie. Jest twórcą wielu projektów muzycznych oraz założycielem i kierownikiem artystycznym wszystkich projektów muzycznych działających w ramach Agencji Artystycznej Kop-Art. Ponadto regularnie koncertuje w składach kilku zespołów poza Agencją Kop-Art, w tym m.in.: „Sawars Tango Orquesta”, „Orkiestra Adria”, "Gerard Edery Trio" czy "New Tango Bridge", a także  zapraszany jest, jako muzyk sesyjny, do udziału w wielu innych formacjach muzycznych. Nagrywa muzykę klasyczną oraz rozrywkową dla teatru, filmu, radia i telewizji. Piotr ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim, w zakresie zarządzania kulturą.

 

Działałność koncertowa   

kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Wykształcenie

2008 – 2009 Ukończył stu­dia pody­plo­mowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania na kie­runku „Zarządzanie dla twór­ców, arty­stów i ani­ma­to­rów kultury”

2003 – 2008 Ukończył stu­dia magi­ster­skie w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym na kie­runku gra na akordeonie

2004 – 2007 Ukończył Studium Pedagogiczne na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym Akademii Muzycznej w Warszawie

2005 – 2006 Studia w ramach sty­pen­dium „Socrates — Erasmus” na Universität für Musik und dar­stel­lende Kunst w Grazu (Austria) na kie­runku gra na akordeonie

2003 – 2004 Studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Historycznym na kie­runku muzykologia

1999 – 2003 Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu, klasa o pro­filu ogól­nym z roz­sze­rzo­nym j. angielskim

1997 – 2003 Ukończył z wyróż­nie­niem Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Opolu, tytuł zawo­dowy Muzyk — Instrumentalista w zakre­sie gry na akordeonie

Doświadczenie zawodowe

2016 – Prezes Fundacji Centrum Kultury Retro

2016 – Praca w Klubie Kultury „Relax” w Warszawie, Dzielnica Praga-Południe, na sta­no­wi­sku „Zastępca Kierownika”

2010 – Praca w Agencji Artystycznej Kop-Art, naj­pierw na sta­no­wi­sku „Specjalista do spraw koor­dy­na­cji wyda­rzeń arty­stycz­nych”, obec­nie jako „Dyrektor Artystyczny”

2008 – Praca w Agencji Artystycznej Kop-Art w cha­rak­te­rze muzyka, kom­po­zy­tora i aranżera

2008 – Praca w cha­rak­te­rze nauczy­ciela gry na akor­de­onie i ban­do­ne­onie – indy­wi­du­alne zaję­cia na tere­nie Warszawy

2006 – Działalność w zakre­sie kom­po­zy­cji oraz aran­ża­cji muzycznej

1995 – Intensywna dzia­łal­ność kon­cer­towa na tere­nie Polski i Europy (Austria, Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy) jako muzyk soli­sta oraz kameralista

1998 – 2003 Coroczny udział w let­nich Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej

2000 – 2001 Wolontariusz, czło­nek sto­wa­rzy­sze­nia „Leo 2000” (przy orga­ni­za­cji „Lions Club”) — dzia­ła­nia na rzecz dzieci z domów dziecka

Dotychczasowe osiągnięcia

Laureat kil­ku­na­stu ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych, m.in.:

 1. Festiwal Akordeonowy w Mławie 1997 r. — III nagroda, 1999 r. — II nagroda, 2001 r. — II nagroda, 2005 r. — III nagroda
 2. Konkurs Zespołów Kameralnych w Brzegu 1998 r. — I nagroda
 3. Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe w Sanoku 1998 r. — wyróż­nie­nie, 2002 r. — II nagroda
 4. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal (Niemcy) 1999 r. — II nagroda, 2002 r. – finalista
 5. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Castelfidardo (Włochy) 1999 r. — III nagroda, 2002 r. – finalista
 6. Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy w Chełmie 2001 r. — II nagroda
 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu 2002 r. — III nagroda
 8. Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych w Chełmie 2004 r. — II nagroda
 9. Ogólnopolski Konkurs im. M. Sokołowskiego w Lublinie 2007 r. — I nagroda

Za swoje osią­gnię­cia arty­styczne został uhonorowany:

 1. sty­pen­dium arty­stycz­nym Ministra Kultury i Sztuki (1997, 1998, 2000 r.)
 2. sty­pen­dium Prezydenta Miasta Opola (1999, 2000, 2002 r.)
 3. sty­pen­dium Rozgłośni Radia Opole (2002 r.)
 4. wyróż­nie­niem Marszałka Województwa Opolskiego ,,Prymus Opolszczyzny 2002"
 5. wyróż­nie­niem Prezydenta Miasta Opola ,,Orzeł Opolszczyzny" (1999, 2000, 2001, 2002, 2003 r.)